Utazási szerződés

Utazási Szerződés

(Érvényes 2018. május 25-től visszavonásig)

 

1. A DIAS-ZEUS TRAVEL Kft (a továbbiakban: DIAS-ZEUS TRAVEL Kft. vagy Iroda) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:238-250. §-ai, valamint 254. §-a, az utazási szerződésről szóló 472/2017.(XII.28) kormányrendelet (továbbiakban R), valamint a jelen feltételekben foglaltak az irányadók. Az úti célt, az utazás módját, az indulás pontos helyét és időpontját, az igénybe vett szálláshely minőségét, az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét és az utasbiztosítás összegét a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft által kiadott utazási ajánlat (prospektus), a befizetett részvételi díj számlája, a visszaigazolás ill. a teljes összeg befizetésével egy időben kézhez kapott részvételi jegy tartalmazza. Mindezen dokumentumokban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így kizárólag együtt érvényesek. Az utas kijelenti, hogy jelen szerződés feltételeit elolvasta és azokat az egyidejűleg csatolt meghatalmazás, illetve törvényes képviseleti joga alapján általa képviselt utastársai nevében is tudomásul vette.

2. Az utazás megrendelésével, illetve a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg befizetésével létrejön az utas és a DIAS-ZEUS TRAVEL között az R. szerinti utazási szerződés.

3. A DIAS-ZEUS TRAVEL Kft működési engedély száma: R1600/97. Adószám: 11428400-2-42. A DIAS-ZEUS TRAVEL Kft a működéshez előírt vagyoni biztosítékot az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. biztosítónál letétbe helyezte és vele biztosítási jogviszonyban áll.

4. A szállítási költségek, az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek, vagy a deviza forintárfolyamának megváltozása miatt a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Az áremelés okának és mértékének közlésétől számított 5 napon belül az utas a szerződéstől díjmentesen elállhat, és az Iroda a már befizetett összeget visszatéríti. Az Iroda a teljes részvételi díj befizetése után árat nem emelhet.

5. Ha a DIAS-ZEUS TRAVEL a programot a szerződés megkötése után lényegesen megváltoztatta, az utas a változás írásbeli közlésétől számított 3 napon belül költségtérítés nélkül elállhat a szerződéstől.

6. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, ill. a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft szervezési költségét foglalja magában. Az Iroda ezen felül 1000 Ft/fő adminisztrációs díjat számít fel. A részvételi díj nem tartalmazza a biztosítást. Mivel Magyarország és Görögország között nincsen díjmentes egészségügyi ellátást biztosító szerződés, ezért utazás előtt lehetőség van betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást kötni az irodában, amennyiben az utas nem rendelkezik saját utasbiztosítással.

7. A részvételi díj megállapítása az előleg befizetésekor történik meg. Az előleg összege a részvételi díj 40 %-a. A DIAS-ZEUS TRAVEL Kft az utazás megkezdése előtt a később jelentkezők részére üzletpolitikai érdekből a részvételi díj csökkentésének jogát (pl. kedvezményes akció) fenntartja, erre vonatkozóan később reklamációt nem fogad el. A különböző kedvezmények (Last Minute, törzsutas kedvezmény, akciós utak, gyermekkedvezmény stb.) nem összevonhatók! A DIAS-ZEUS TRAVEL Kft által megállapított előleget a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó összegét pedig legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell befizetni, külön felszólítás nélkül, ennek elmaradása esetén az utazási szerződés megszűnik és az utas bánatpénz megfizetésére köteles. Az Iroda a részvételi jegyet a teljes részvételi díj befizetése után adja át.

8. A jelen utazási szerződés megkötésének kötelező feltétele továbbá az útlemondási biztosítás megkötése az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. biztosítóval. A részvételi díj nem tartalmazza az útlemondási biztosítás díját. Biztosítási esemény a Biztosított utazásképtelensége. A biztosítási esemény akkor következik be, ha a Biztosított - a szabályzatban meghatározott - utazásképtelensége miatt a lefoglalt és részben vagy teljes összegben befizetett utazást megkezdeni nem tudja. A Biztosított utazásképtelen, ha az utazáson az alábbi okok miatt nem tud részt venni: ha a Biztosított saját maga, vagy gyermeke, vagy örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke, szülője, házastársa vagy a vele azonos lakcímre bejelentett élettársa elhalálozik. Ugyancsak utazásképtelen, ha a Biztosított házastársa, gyermeke, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke, ill. a vele azonos lakcímen bejelentett élettársa heveny megbetegedése, vagy balesete miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja (feltéve, ha ezek az okok az utazásra történt jelentkezéskor még nem álltak fenn), ha a Biztosított vagy a vele együtt utazó hozzátartozójának (hozzátartozónak minősül minden fent említett) krónikus betegségének akut állapotrosszabbodása miatt a Biztosított az utazást megkezdeni nem tudja, és ezt a tényt orvosi vélemény alátámasztja. Ha a Biztosított lakásában betöréses lopást követnek el, vagy a lakást tűz, villámcsapás, robbanás, árvíz, vihar, felhőszakadás, hónyomás, jégverés, földcsuszamlás, földrengés, kő és földomlás, légi jármű és műhold lezuhanása során kár érte és a Biztosított otthoni jelenléte az utazás időpontjában feltétlenül indokolt. Ebben az esetben az útlemondással kapcsolatos költségeket (az útlemondás költsége: a részvételi díjnak a sztornó díjtáblázat szerinti százaléka) az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt 20 (húsz) % önrész levonásával megtéríti. A felek megállapodnak, hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt az utazás megkezdése előtti 35 napon belüli utazáslemondás esetén 20 (húsz) % önrész levonásával csak abban az esetben téríti meg az útlemondással kapcsolatos költségeket, ha a szerződő fél az utazásképtelenségétől számított 12 órán belül az útlemondási szándékot személyesen az Utazási Irodánkban - számlával, utazási szerződéssel és orvosi igazolással együtt - és írásban a Biztosítónál bejelenti. A 35 napon túli lemondás esetén felszámolt költségekre az útlemondási biztosítási díj nem nyújt fedezetet. . A kockázatviselés kezdete után a biztosított személyek megváltoztatására nincs lehetôség. . Nem lehet biztosított az a személy, aki az utazás megkezdésének napját megelôzôen márbetöltötte a 90. életévét.Amennyiben az utazás kezdônapjáig hátralévô idô nem éri el a 14 napot, kizárólag a biztosított (kórházi kezelését igénylô)balesete lehet érvényes lemondási ok.Utazásképtelenségnek minôsülnek7.1. azok, a biztosított tartam alatt hirtelen fellépô betegségek, balesetek amelyek sürgôs kórházi felvételt, kórházi fekvôbeteg ellátást igényelnek, ésa jelenleg érvényes orvosszakmai szabályok alapján megállapított gyógytartam a tervezett utazás megkezdéséig nem telik le utazási szolgáltatáslemondását megelôzôen..A Biztosító csak abban az esetben vállalja a szolgáltatások teljesítését, amennyiben az utazási szolgáltatás lemondása azutazásszervezô felé a biztosítási esemény bekövetkezését követôen haladéktalanul, de legkésôbb a bekövetkezés napját követôelsô munkanapon megtörténik, valamint a lemondás okaként megjelölt esemény a bekövetkezést követôen haladéktalanul – de legkésôbb 12 órán belül – bejelentésre kerül az Országos Kárrendezési Központ felé Szolgáltatási igény benyújtásaTelefon: (+36) 1-477-4800Levelezési cím: Aegon Magyarország Biztosító Zrt., Országos Kárrendezési Központ, 9701 Szombathely, Pf.: 63.Email: okk-szemelyszolgaltatas@aegon.huFax: (+36) 1-476-5705Szolgáltatási igény benyújtása során a Biztosítottnak a 11.3. pontban meghatározott dokumentumokat kell eljuttatnia a Biztosítóhoz a biztosításiesemény bejelentését követôen, amint azok rendelkezésre állnak. A Biztosító a szolgáltatási igény teljesítését kizárólag az összes szükségesdokumentum beérkezését követôen vállalja.Az útlemondási biztosítás betegség és baleset tekintetében nem terjed ki: pszichiátriai és pszichés megbetegedésekre, öngyilkosság vagy annak kísérletére, kozmetikai sebészetre, nem sürgősségi jellegű orvosi kivizsgálásra, kezelésre és műtétre, krónikus megbetegedésre, kábítószeres befolyásoltság miatt vagy erre visszavezethető okokból szükségessé vált kórházi ellátásra, szexuális úton terjedő betegségekre, az útlemondási biztosítás érvényesség hatálya után kiállított, de az azt megelőző időre is visszautaló orvosi igazolások vagy leletek esetére. Az utas elismeri, hogy az útlemondási biztosítási szabályzatot megismerte, az azzal kapcsolatos tájékoztatót átvette.

9. A magyar és külföldi állampolgárok kötelesek az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vízum-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.) külön felszólítás nélkül betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft-nél keletkező összes kár az utast terhelik. Külföldi állampolgároknak - a különböző határátlépést megszigorító intézkedések miatt – az Iroda nem javasolja az autóbuszos utazást Görögországba.

10. A DIAS-ZEUS TRAVEL Kft legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, akkor a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van, és b) ha az előzőek szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles. Ha a felkínált fentiek szerinti helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ha viszont a felkínált helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, akkor a különbözet az utast terheli.

Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a fentieken túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha a) a DIAS-ZEUS TRAVEL elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy b) ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

11. Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Ha a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 8 (nyolc) százalékot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az utas a) elállhat a szerződéstől, vagy b) ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az utas az előzőek szerinti döntéséről köteles az utazásszervezőt haladéktalanul írásban tájékoztatni. Ha az utas a 8 %-ot meghaladó díjemelésre tekintettel eláll a szerződéstől, megilletik az R 9. § (2) bekezdésében, illetve a 9. § (4) bekezdésében meghatározott jogok.

Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy b) elállhat a szerződéstől. Ha az utas „az utazásra nem javasolt” minősítés miatt áll el a szerződéstől, az utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.

Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazáson való részvétel jogát olyan harmadik személy részére átruházni, aki az Utazási Szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelel, és az abban foglaltak tudomásul vételéről (elfogadásáról) írásban nyilatkozik.Az Utas az átruházásról köteles haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti utazási szolgáltatás megkezdését megelőző 5 (öt) napon belül írásban az Utazási Irodát tájékoztatni, és azt okirattal igazolni.

12. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft az utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, és ennek költségeit megelőlegezheti. Az intézkedés költsége a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft-t terheli, ha a szerződés neki felróható, vagy érdekkörében felmerült okokból szűnik meg.
13. a) Ha az utas nem az előző pontokban meghatározott okok miatt, az utazás megkezdése előtti 60 napon belül a szerződéstől eláll, úgy az elállástól számított 8 napon belül a 2 % stornóbiztosítási díjon és az adminisztratív díjon felül (1000 Ft/fő) az alábbi összegű költségeket (bánatpénzt) kell megfizetnie a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft-nek:

Lemondás az indulás előtt:

Bánatpénz:

60-31 nappal

a részvételi díj 10%-a

30-21 nappal

a részvételi díj 30%-a

20-10 nappal

a részvételi díj 60%-a

9-7 nappal

a részvételi díj 80%-a

6-0 nappal ill. meg nem jelenés esetén

a részvételi díj 100%-a

A lemondási költség (bánatpénz) a teljes részvételi díjnak megfelelően kerül felszámításra és levonásra. A leelőlegezett utazásra a hely addig biztosított, amíg a befizetett előleg fedezi a felszámítható lemondási költséget.

b) Ha a lemondásra az utazás megkezdése előtti 60 napon kívül kerül sor, úgy a 2 % stornóbiztosítási díjon és az adminisztratív díjon felül (1000 Ft/fő) az Iroda kezelési költséget számít fel (1500 Ft/fő).

c) Átjelentkezés esetén 60 napon kívül (időpont, úti cél, vagy szálláshely változtatásánál) a költségtérítés összege 1000 Ft/fő. Időpont módosítása esetén a korábban már a biztosítónak elszámolt 2 % stornóbiztosítási díj is az irodánál marad.

A fenti határidőkön belül időpontot, úti célt, szálláshelyet változtatni csak a feltüntetett bánatpénz megfizetésével lehetséges. Ha módosításra kerül sor, az újonnan választott szolgáltatás aktuálisan meghatározott ára (pl. kedvezmény megszűnése, vagy akció életbe lépése) lép életbe.

Ha az utas az utazási szerződéstől - a bánatpénz megfizetése mellett - eláll, az utazásra (részvételre) vonatkozó jogai megszűnnek. A DIAS-ZEUS TRAVEL Kft utazási irodának jogában áll a visszamondott helyeket újból értékesíteni. Az út lemondásakor felszámítandó teljes összeg az utast terheli. Ha az utas az utazást lemondani kényszerül, köteles az irodát előzetesen megfelel időn belül értesíteni, annak érdekében, hogy a bánatpénz levonása utáni szükséges visszajáró összeget az Iroda előkészítse. Visszafizetési igény esetén az utas köteles minden lényeges információt megadni (pl. pénztárbizonylat száma, utazási szerződés kelte), a részvételi jegyet pedig eredetiben visszaszolgáltatni. Az eredeti részvételi jegy visszaszolgáltatása hiányában az Iroda nem kötelezhető a visszafizetés teljesítésére.

14. a) A DIAS-ZEUS TRAVEL Kft felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybevett közreműködő magatartására vezethető vissza, különösen ha

- a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy

- a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatásokkal nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre, ill. azt nem volt képes elhárítani, vagy

- vis maior következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondoskodás mellett sem lett volna képes elhárítani.

b) A DIAS-ZEUS TRAVEL nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem vette igénybe.

c) Az utazás során az utas az általa harmadik személynek okozott kárért közvetlenül tartozik felelősséggel.

d) Az utas tudomásul veszi, hogy szálláshely cseréjére sokszor az irodán kívül álló ok miatt, bármikor sor kerülhet. A DIAS-ZEUS TRAVEL Kft köteles ilyen esetben utasainak ugyanolyan, vagy jobb kategóriájú szálláshelyet biztosítani. Az utas tudomásul veszi, hogy az egymással megegyező kategóriájú szálláshelyek között kisebb-nagyobb minőségi különbségek előfordulhatnak. Ilyen csere esetén az utas nem kötelezhető a különbözet megfizetésére, illetve ha a szálláshely eltér a szerződésben foglalttól, az utas kérheti a díj arányos leszállítását. Az utas a felajánlott rosszabb minőségű szolgáltatást nem köteles elfogadni.

e) Az utazási szerződés hibás teljesítése esetén az utasnak a kifogásait a kifogásra okot adó esemény helyszínén a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft képviselőjének (partnerirodájának) jelentenie kell, és arról jegyzőkönyvet kell készíttetnie, amelynek egy példánya az utast illeti meg. Amennyiben a szálláshelyet illetően az utas alapvető kifogással él, és cserét igényel, azt a megérkezéstől számított 24 órán belül, szintén a helyszínen, az Iroda képviselőjénél kell jeleznie.

Helyszíni írásbeli jegyzőkönyv hiányában az Utazási Iroda a panaszt nem fogadja el. Ha az utasnak a helyszíni ügyintézés ellenére továbbra is fennáll a panasza, ill. az utazás időszakában azt nem orvosolják, akkor az Utazási Iroda székhelyén személyes ügyintézés keretében van mód a kérdés tisztázására. Ha az utasnak a helyszíni ügyintézés ellenére továbbra is fennáll a panasza, akkor személyes megbeszélés keretében megkísérlik a felek a probléma megoldását az utazási iroda székhelyén. A DIAS-ZEUS TRAVEL Kft (1075 Budapest, Károly krt. 5.) írásban megkeresi a panaszos utast a panasz ügyében. A panaszlevélre az Iroda 30 napon belül válaszolni köteles.

Ha ez nem vezet eredményre, akkor az utasnak rendelkezésére állnak a jogszabályi jogorvoslati fórumok. Ezek után az utazás befejezését követő 8 napon belül írásban a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft (1075 Budapest, Károly krt. 5.) tudomására kell hoznia, amelyhez a jegyzőkönyv másolatát csatolnia kell, amely kötelezettségeket az utas a Ptk. kölcsönös együttműködés elvéből fakadó kötelezettségeként elfogad. A kifogás késedelmes előterjesztése vagy jegyzőkönyv másolat hiánya esetén sem a helyszíni partneriroda, sem a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft a kárigényért nem tartozik felelősséggel. A panaszlevélre az Iroda 30 napon belül válaszolni köteles. Személyes meghallgatáshoz előzetes egyeztetés, bejelentkezés szükséges.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) 17/A.§ értelmében az Utazási Iroda tájékoztatja az Utast arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás székhelye, levelezési címe: 1075 Budapest, Károly krt.5. A Fgy.tv. szerint az Utas, mint fogyasztó a lakóhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését az Utazási Irodánál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Az Utazási Iroda székhelye szerint illetékes Békéltető testület levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10. A békéltető testület eljárási szabályait a Fgy.tv. 18.-38.§-ok tartalmazzák.A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

15. Az Iroda autóbuszain, repülőjáratain élő állat szállítása nem megengedett, tilos továbbá bármilyen élő állat bevitele az apartmanokba is. Az ebből eredendő károkért az utast terheli a felelősség.

16. Az irodának a bőröndök, táskák állapotát ellenőrizni nem áll módjában, így azok szállítása során bekövetkezett esetleges sérülésért felelősséget nem vállal. (Azon utasok, akik poggyászbiztosítással rendelkeznek az utazás idejére, a bekövetkezett kárról a külön elkészített jegyzőkönyvvel - hazaérkezéskor – haladéktalanul a biztosítóhoz kell forduljanak.)

17. Az utas a poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik. Autóbuszban, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért, elcserélt táskákért az Iroda nem vállal felelősséget. Az utas az értéktárgyak megőrzését - térítés ellenében – a partnerirodától vagy a szállodától kérheti.
18. Az utas köteles az apartmanokra és annak berendezési tárgyaira vigyázni. Az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.

19. A DIAS-ZEUS TRAVEL Kft útjai döntő többségében saját szervezésűek. Előfordulhat azonban pl. az út telítettsége miatt, hogy más irodák ajánlatait is értékesíti, erről az adott utazási szerződés megkötésekor írásban ad tájékoztatást. Ha az utazást nem, vagy csak részben szervezi az Iroda, akkor az esetlegesen felmerülő kifogásokat csak továbbítani tudja az illetékes irodának, döntést hozni azonban nem áll módjában. Az ügyintézésben természetesen segítségnyújtást vállal az utasnak.

20. A különböző üdülőhelyeken található partnerirodák fakultatív kirándulásokat szerveznek, és egyéb szolgáltatásokat (pl. étkezés, autó- és motorkölcsönzés) nyújtanak. Az utas tudomásul veszi, hogy mielőtt igénybe veszi ezeket a lehetőségeket, célszerű tájékozódnia más helyi irodák ajánlatairól és árairól is. A helyszínen befizetett – az irodától független - programokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban az Iroda reklamációt nem fogad el.

21. a) Autóbuszos utazások esetén az Iroda és a fuvarozó vállalkozók mindent megtesznek annak érdekében, hogy az utas minél biztonságosabban és időben érje el úti célját. Az utazás időtartama azonban a határátkelők forgalmától és az útviszonyoktól is függ. Az esetleges hosszabb várakozások miatt jelentős késések is előfordulhatnak. Az Iroda vállakozóktól bérelt autóbuszai jó műszaki állapota ellenére a hosszú utazások során kisebb-nagyobb meghibásodások (légkondicionáló berendezés, kerékcsere stb.) elképzelhetők, de munkatársai megpróbálják - a lehetőségeket figyelembe véve – a hiba azonnali elhárítását. Gazdasági megfontolásokból előfordulhat, hogy az Iroda autóbuszai útvonalát, az indulás helyszínét vagy időpontját - az utasok értesítése mellett - kis mértékben megváltoztatja, és a célállomás mellett más üdülőhelyet is útba ejt. Ilyen esetben az új útvonalról legkésőbb az indulás helyszínén, míg az indulási helyszín, vagy időpont megváltoztatásáról előzetesen, megfelelő időpontban ad tájékoztatást az Iroda. Az Utazási Szerződés értelmében az üdülőhelyen töltött első és utolsó nap az utazásra szolgál, ezért pénzvisszatérítés igényét vagy reklamációt a tartózkodás lerövidítésért nem fogad el az Iroda.

b) Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, a járatok esetleges késéséért az irodát nem terheli felelősség (vis maior). A repülőúttal kapcsolatban az utas tudomásul veszi, hogy közbeeső leszállásra, repülőgép vagy a légitársaság cseréjére sor kerülhet. Előfordulhat, hogy charterjárat helyett menetrend szerinti járattal történik az utazás (vagy fordítva), amely esetleg menetrend-változással is járhat. Az ebből adódó bármilyen kárért a DIAS TEUS TRAVEL Kft kártérítésre nem kötelezhető. A repülővel szállított poggyászok megrongálódásáért, eltűnéséért a DIAS TEUS TRAVEL Kft kártérítésre nem kötelezhető. Az elveszett poggyászokat az érkezés után azonnal a tranzitváróban kell bejelenteni, amihez az Iroda képviselője nem tud segítséget nyújtani. Az Utazási Szerződés értelmében az első és utolsó nap az utazásra szolgál, ezért pénzvisszatérítés igényt vagy reklamációt a tartózkodás lerövidítésért az Iroda nem fogad el. Az utas hibájából elmaradt szolgáltatásokért befizetett összeg utólag nem igényelhető vissza (pl. repülőgép lekésése).

Az utas tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az utas az utazást lemondja és a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft az utas számára a repülőjegyet már megvásárolta, akkor a repülőjegy értékének visszafizetésére már nincs lehetőség.

22. Különleges kéréseket (pl. szálláshelyen földszinti vagy emeleti elhelyezés, egymás melletti szobák, direkt szobaszám kérése; illetve buszon ülés kérése, stb.) az Iroda figyelembe vesz és annak érdekében mindent megtesz, de teljesítésére garanciát nem vállal.

23. Egyes szálláshelyek rendelkeznek tengerre néző szobákkal, ezt az Iroda programfüzeteiben (az ártáblázatban) minden esetben feltünteti. A tengerre néző szoba jelenthet oldalirányú kilátást is. Amennyiben lehetőség van tengerre néző szoba foglalására, azt csak felár befizetése ellenében tudja garantálni az Iroda. Felár fizetés hiányában, a szoba elhelyezkedésével kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

24. A részvételi jegyet a teljes összeg befizetése után adja ki az Iroda, amennyiben rendelkezésére áll a hivatalos és pontos menetrend. Ha az időpontokban változás áll be, arról a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft utasait - előzetesen telefonon és - haladéktalanul írásban értesíti.

25. Az utas egyéni utazás esetén tudomásul veszi, hogy az Iroda külföldi partnerirodái főszezonban helyi idő szerint. 22 óráig, elő- és utószezonban 21 óráig tartanak nyitva (sok helyen a szieszta ideje alatt, 14 és 18 óra között is zárva tartanak). Ha ennél később érkeznek meg az üdülőhelyre, akkor a szálláshelyüket csak másnap tudják elfoglalni. Az egyénileg utazó utas tudomásul veszi, hogy az utazás tervezésénél a fentieket figyelembe kell, hogy vegye, és ebből eredően a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft-vel szemben kártérítési igénnyel nem léphet fel.

26. Azon utasok, akik csak autóbuszjegyet vásároltak az irodától, minden nyaralóhelyen egy meghatározott központi helyig szállítja az Iroda, számukra a fel- és leszállás csak itt lehetséges.

27. Csak repülőjegyet, ill. autóbuszjegyet (szálláshely lekötése nélkül) vásárló utasok vállalják, hogy a hazautazás időpontja előtt 48 órával a hazautazási szándékukat az Iroda telepített idegenvezetőjénél, a helyi partneriroda magyar nyelvű képviselőjénél vagy a budapesti főirodánál megerősítik. Ennek elmulasztásából adódó károkért az Iroda nem vállal felelősséget.

28.  A főszezonban az "extra" szobák árai eltérhetnek a prospektusban megjelentektől, és az akciós árak ezekre nem vonatkoznak.

29. Az Utazási Szerződés aláírásával az utas hozzájárul ahhoz, hogy az Utazási Szerződés teljesítése kapcsán  a DIAS-ZEUS TRAVEL az utas által átadott személyes adatokat tárolja, és kezelje. A DIAS-ZEUS TRAVEL, mint adatkezelő tájékoztatja az utast, hogy a szerződésben megadott saját és utastársai személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli, továbbá, hogy az utas személyes adatait a szolgáltatás nyújtásában közreműködőknek továbbítja. Az érintett természetes személy jogairól információk a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft. honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók, mely az alábbi linken érhető el: http://diaszeustravel.hu/adatkezelesi_tajekoztato

30. A felek tudomásul veszik, hogy a hatályos eljárásjogi jogszabályok értelmében a DIAS-ZEUS TRAVEL Kft által szervezett utazással kapcsolatos, jelen szerződésből fakadó perben az illetékes bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Fővárosi Törvényszék lesz.

 

31. A DIAS-ZEUS TRAVEL fenntartja jogát arra vonatkozóan, hogy indokolt esetben a szerződésben leírtaktól kisebb mértékben eltérjen. Ilyen esetben az utasokat tájékoztatja az eltérés okáról, mértékéről és az esetleges elállás jogáról.